ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

เนื่องจากกำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก เกี่ยวกับภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้คุณแม่หลายท่านเป็นกังวลเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เราจึงควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับภาวะครรเป็นพิษครรภ์เป็นพิษคืออะไร

เนื่องจากกำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก เกี่ยวกับภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้คุณแม่หลายท่านเป็นกังวลเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เราจึงควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับภาวะครรเป็นพิษครรภ์เป็นพิษคืออะไร  ครรภ์เป็นพิษ หรือ Pre-eclampsia เป็นภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์โดยทำให้มีความดันโลหิตสูงตัวบวมทั้งตัวร่วมกับมีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมาจากปัสสาวะซึ่งกลไกการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด มีหลายกลไกที่ก่อให้เกิดโรคเช่นการฝังตัวของของรกที่ไม่สมบูรณ์ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นครรภ์เป็นพิษ
การวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษคือ มีความดันโลหิตสูงที่ไม่เคยพบมาก่อนการตั้งครรภ์ (ความดันโลหิต > 140/90 mmHg ) ร่วมกับการมีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ หรือมีอาการปวดศีรษะตลอดเวลา ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ ซึ่งปกติมักจะพบหลังอายุครรภ์ 20สัปดาห์โดยระหว่างฝากครรภ์คุณแม่ที่มีน้ำหนักขึ้นเร็วหรือตัวบวมมากควรระวังเป็นพิเศษครับ

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ
คนที่เสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษได้แก่ การตั้งครรภ์ครั้งแรก, เชื้อชาติแอฟริกา-อเมริกา, มีประวัติความดันโลหิตสูงสุดก่อนที่จะตั้งครรภ์, คนที่อ้วน โดยเฉพาะที่มีดัชนีมวลร่างกาย(BMI) มากกว่า 35kg/m2. , อายุมากกว่า 35 ปี และการตั้งครรภ์แฝด

ครรภ์เป็นพิษทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและทารกอย่างไร
ผลต่อสุขภาพมารดาเนื่องจากความรุนแรงของตัวโรคมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรงมากเช่น ทำให้ความดันโลหิตสูงมากจนมีอาการชักและเลือดออกในสมอง ไตวาย เกล็ดเลือดตำ่ทำให้เลือดออกง่าย น้ำท่วมปอด. เลือดออกในจอประสาทตาทำให้มองไม่เห็นเป็นต้น ส่วนผลต่อทารก อาจทำให้ทารกตัวเล็ก รกลอกตัวก่อนกำหนด หรือเสียชีวิตในครรภ์ได้

การรักษาครรภ์เป็นพิษ 
เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นครรภ์เป็พิษแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคถ้ามีความรุนแรงมากต้องยุติการตั้งครรภ์ทันทีโดยไม่คำนึงถึงอายุครรภ์ดังนั้นทารกที่เกิดมามักมีปัญหาเรื่องการหายใจเพราะต้องคลอดฉุกเฉินก่อนกำหนด ทารกจะมีขนาดเล็กต้องอาศัยตู้อบนานและต้องได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ ส่วนถ้าภาวะครรภ์เป็นพิษไม่รุนแรงอาจพิจารณาให้คลอดเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์ครับ

ดังนั้นภาวะครรภ์เป็นพิษจะพบในตอนตั้งครรภ์เท่านั้น ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากทำให้ชักและเลือดออกในสมองได้จึงเป็นโรคที่ไม่ควรประมาทครับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณแม่ฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอจะมีการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจปัสสาวะ ทำให้สูติแพทย์ที่คุณแม่ฝากครรภ์ทราบอยู่แล้วครับเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีป้องกันได้ แต่การฝากครรภ์อย่างสมำ่เสมอช่วยเฝ้าระวังได้เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวคุณแม่จะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีครับ


PB-Mag Team

Comments

comments